Budući veoma prisutan u avioindustriji, SECO/WARWICK je razvio i opremu za razne tehnologije prevlaka kao što su:

 • CVD – Chemical Vapour Deposition – prevlake dobijene reaktivnim gasovima
 • VPA – Vapor Phase Aluminising – aluminijumske prevlake iz parne faze
 • VPC – Vapor Phase Chromising – prevlake hroma iz parne faze
 • Prevlake dobijene u retortama (Pack-Slury, PAck-Powder)

U tom smislu se nude:

 • Peći sa električnim zagrevanjem
 • Reakcione komore – retorte
 • Vakuumske peći sa upotrebom vodonika i argona
 • Peći sa visokim vakuumom 10-7 mbar za upotrebu u čistim sobama
 • Sistemi za halidne gasove za CVD
 • Sistemi za HF gasove za FIC – Fluoride Ionic Cleaning – fluor-jonsko čišćenje
 • Sistemi za neutralizaciju isparenja iz CVD
 • Oprema i kasete za manipulaciju radnim komadima
 • Sistemi za napajanje i distribuciju gasova.

Peć za CVD – Chemical Vapour Deposition za proizvodnju kočionih obloga za vazduhoplove

Vaccum furnace for Aluminizing Turbine Engine Components (PVA)

Vakuumska peć za visoke temperature za čiste sobe